Menu:

Kontakt

Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie
ul. Mieszka I 9
28-300 Jędrzejów

E-Mail: przedszkole1.jedrzejow@neostrada.pl
Telefon: 413861900
Fax: 413861900

Napisz do nas »

Regulamin Przyprowadzania i Odbierania Dzieci z PrzedszkolaPodstawa prawna:
 

       Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
     i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach
(Dz. U. nr.6 poz. 69 z 2003r)

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście
przez rodziców
  ( prawnych opiekunów ), bądź inne osoby ( pełnoletnie )
upoważnione przez rodziców.

Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego
osoby wskazanej przez rodziców.

2. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko
za okazaniem dokumentu tożsamości.

3. Rodzice (prawni opiekunowie)  przejmują odpowiedzialność prawną
za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez nich osobę.

4. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny
                                      6.30 do 8.20, 8.00 - 8.20.

Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej
liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka
do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście telefonicznie.


5. Przyprowadzane dziecko jest oddawane pod opiekę nauczyciela
i od nauczyciela odbierane.

6. Dzieci nie są wydawane osobom, co do których istnieje obawa,
że są pod wpływem alkoholu.

7. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola, nauczyciel może
zadzwonić do rodziców dziecka i przypomnieć o jego odbiorze.

8. Dzieci z przedszkola powinny być odebrane do godziny 13.00
   (zgłoszone na 5 godzin),
16.00 (zgłoszone powyżej 5 godzin).